Empresa de Topografia, Propietat i SIG a Catalunya

GARFEI Enginyeria és una empresa de topografia que es mou per tot Catalunya situada a la província de Lleida, al municipi de Juneda.

Fa més de 20 anys que ens dediquem a la defensa de la propietat i cadastre a Geòmetres Experts, amb la Ley 13/2015, de 24 de junio, por la que se reforman la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, y el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

La finalidad de esta Ley es incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y la simplificación de la tramitación administrativa, por medio de una mayor coordinación entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la propiedad.

Para ello se prevé la utilización de los elementos tecnológicos hoy disponibles para facilitar un intercambio fluido y seguro de datos entre ambas instituciones, obteniendo un mayor grado de acierto en la representación gráfica de los inmuebles.

La Ley define cuándo se entiende que existe concordancia entre la finca registral y la parcela catastral y cuándo se entiende que la coordinación se alcanza, y, al tiempo, establece las vías para dejar constancia registral y catastral de la coordinación alcanzada, así como para dar publicidad de tal circunstancia.

Topografia i SIG

Som experts en topografía i, a més, incorporem noves tecnologíes com per exemple els vols de precisió amb dron. Com a empresa acreditada per AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) per poder fer vols sense risc en zones restringides i zones urbanes.

Els Sistemes d’Informació Geogràfica, anomenats habitualment SIG o GIS, és la nostra eina de I+D+i, amb la qual som capaços d’oferir el millor servei pels nostres clients per tal de poder arreglar les dades, potenciar el valor de les mateixes i extreure anàlisis i informes. A part de visualitzar les dades amb mapes, sempre molt més entenedor per a tothom. Com experts en SIG som capaços de resoldre els problemes més complexos per oferir sempre les solucions més simples als nostres clients.

GARFEI
Enginyeria de Km 0

GARFEI és una Enginyeria dedicada a la Geomàtica, la Topografia, la Cartografia i a desenvolupament de Sistemes d’Informació Geogràfica. Estem situats a Juneda, a la plana de Lleida. El nostre àmbit d’acció és Catalunya i Aragó. Tenim més de 30 anys d’experiència en el sector i desenvolupem projectes amb total professionalitat.

Enginyeria i Topografia GARFEI
Propietat i Cadastre
Cadastre i Propietat

Com a Geómetras Expertos, oferim la millor base jurídico-tecnica en la defensa i definició dels límits de la propietat i l’assessorament integral als nostres clients per a que els procediments siguin exitosos i amb el rigor necessari.
Saps que és un Geòmetra Expert? Veure el vídeo

Informe Visual Gràfic del GML
Llei i GML
Ley 13/2015 i GML

La coordinació entre el Cadastre i el Registre de la Propietat
NO ES CORRECTA SENSE L’ANÀLISIS DE LA REALITAT FÍSICA, ja que aquesta fixa els límits de les finques amb les coordenades de la famosa georeferenciació (GML, VGA, ICUC,…).
(Veure Ley 13/2015)

GML Llei 13/2015
Topografia
Serveis de Topografia

Conèixer la realitat física abans d’iniciar qualsevol estudi, projecte, correcció cadastral, etc. sempre es garantía d’estalvi de costos i de terminis. T’ajudem a prende la millor decisió a partir d’una diagnosi inicial. Treballem per a enginyeries, despatxos d’arquitectura, advocats i per l’administració pública. Hem evolucionat cap a noves tècniques de captura masiva de dades que les combinem entre elles i amb la topografia clàssica.

serveis de topografia
AESA - Dron
Operadora de dron

El dron s’ha convertit en una eina de mesura complementària que ens permet realizar models 3D d’elements peculiars, de terrenys innaccessibes o d’accés dificultós. Obtenim ortofotomosaics d’alta definició que ens ajuden en les tasques de delimitació precisa de la propietat. Disposar d’ortofotografies actualitzades ja és posible.
Som empresa certificada per AESA amb permís per a vols urbans i en zones restringides.

Fotogrametria i dron
3D
Làser escàner

En determinats projectes es necessària la convinació de distintes metodologies o tècniques de mesura. La precisió de la topografia GNSS i clàssica es convina amb la fotogrametria i el laser escaner. El laser escáner es un aparell topografic de captura masiva d’informació que ens proporciona un núvol de punts dens 3D amb color (RGB).

lase escaner
Fotogrametria
Fotogrametria

La fotogrametria consisteix en generar aquest núvol de punts dens 3D a partir de es fotografíes que es capturen. Amb tot, podem obtenir resultats amb una potencia visual i informació contextual que mantenen el rigor i les precisions topogràfiques. D'aquesta manera podem relacionar tota la topografia clàssica amb les tècniques fotogramètriques més innovadores.

Cartografia amb dron
SIG
Informació Geogràfica

L’accés i la estructuració de la informació és vital per a la seva explotació. Georeferenciar la informació és un fet cada vegada menys extrany i més necessari per donar aquest valor afegit a les dades.
Oferim implementar solucions senzilles per resoldre problemes complexos amb l’ajuda del SIG, de forma ràpida i segura.

Cartografia i SIG
previous arrow
next arrow

Blog i notícies

@GARFEI #GARFEI

Instagram requires authorization to view a user profile. Use authorized account in widget settings