Que és un Geòmetra?

Per cobrir aquesta necessitat i complementar la seguretat jurídica de la propietat immobiliària sorgeix, d’acord amb altres països europeus, la figura del (GEX) Geòmetra Expert.

Al sistema jurídic actual a Espanya (cadastre) no garantitza els límits de les propietats si no és per acord entre les parts o sentència judicial, i no en tots els casos.

No obstant això, els informes realitzats per aquesta figura tècnica experta són la millor base jurídic-tècnica per poder demostrar davant tercers els límits d’una propietat immobiliària, gràcies a l’aplicació de rigorosos estàndards internacionals d’una banda, ia la imparcialitat com a requisit fonamental per a la definició precisa, de l’altra.

Tots els perfils de geòemetres experts són tècnics competents, amb les següents qualitats:

  • Posseeix Títol Universitari i experiència tècnic-jurídica contrastada i avalada per l’Associació Espanyola de Geòmetras-Experts (AEGEX).
  • Disposa d’una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreix les delimitacions que realitzi.
  • Està obligat a realitzar formació contínua en matèria de propietat immobiliària, comprovada i gestionada per la AEGEX.
  • Sotmès a l’estricte control deontològic especialment pel que fa a la imparcialitat i rigor dels treballs de definició de límits.
  • Aplica els estàndards i protocols en delimitació més actuals definits per la AEGEX.
  • Registra les delimitacions en el Registre Nacional de Límits per assegurar la seva necessària permanència i publicitat.

Informació de les solucions que ofereixen els Geòmetres