Informe de la Validació Catastral del GML

Quan ens demanen un GML, això porta integrada una sèrie de documentació tant o més important que el fitxer en qüestió. Aquesta documentació permet actualitzar una finca per part de Registrador de la Propietat, ja sigui per a una immatriculació, segregació, modificació de superfícies.

En la documentació que aportem, incloem l’INFORME DE VALIDACIÓ GRÀFICA que obtindrem de la seu electrònica del Cadastre.
Quin és la finalitat d’aquest informe? Ens pot donar un resultat Positiu o Negatiu, quina importància té el seu resultat?

Un cop hem creat l’arxiu gràfic, entrarem a la seu electrònica del Cadastre i premerem en Validació Grafica Alternativa. Introduïm les dades corresponents i carreguem els arxius GML de totes les parcel·les que es vegin afectades en el procés de rectificació de límits Notarial / Registral, i es genera l’informe.

Suposem que el resultat és NEGATIU, en la majoria dels casos, podeu pensar, doncs no estic d’acord. Si únicament introduïm el GML de la parcel·la la qual li hem modificat els límits, mitjançant aixecament topogràfic o directament sobre una ortofoto, evidentment que el resultat serà Negatiu. La nova parcel·la no encaixa en la parcel·la inicial del cadastre, les línies no coincideixen.

En canvi si hem carregat els GMLs de la parcel·la del nostre client. Afegim les parcel·les confrontants que es veuen afectades, i els arxius s’han creat correctament l’Informe de Validació Gràfica serà POSITIU. Únicament ens donaria negatiu si tenim una carretera com confrontant. Cadastre entent que no ens permetrà modificar aquests límits. Tot i així, depenent del tracte que el Cadastre hagi donat a aquesta carretera, també pot donar positiu.

Informe Visual Gràfic del GML
Informe Visual Gràfic del GML